Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/16/2020 in all areas

 1. -----------------============= FURIEN.RANGFORT.RO ==============---------- CONCURS TOP15 [EN] Competition of top15 has been started From 5.01.2021 to 5.02.2021 The 1st , 2nd and 3rd rankers will have benefits listed below : 1st Rank : Diamond Member <--------- 2 Weeks 2nd Rank: Golden Member <--------- 2 Weeks 3rd Rank: Silver Member <--------- 2 Weeks Note* : You don't have to enjoy with r
  3 points
 2. PLAYERS RULES ɴᴏ ᴘʟᴀʏᴇʀ ɪs ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ ᴛᴏ ᴛᴜʀɴʙᴀᴄᴋ (ᴛʙ) ᴏʀ ᴄᴀᴍᴘ , ᴛʜɪs ɪs sᴛʀɪᴄᴛʟʏ ғᴏʀʙɪᴅᴅᴇɴ ᴏɴ ᴛʜɪs sᴇʀᴠᴇʀ , ʜᴏᴡᴇᴠᴇʀ ᴏɴʟʏ ʟᴀsᴛ ᴘʟᴀʏᴇʀ ɪs ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ ᴛᴏ ᴛᴜʀɴʙᴀᴄᴋ ᴏɴʟʏ. [sʟᴀʏ / ᴋɪᴄᴋ] ɴᴏ ᴘʟᴀʏᴇʀ ɪs ɴᴏᴛ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ ᴛᴏ ᴀᴅᴠᴇʀᴛɪsᴇ ᴀɴʏ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ sᴇʀᴠᴇʀ ᴏʀ ᴀɴʏ ғᴏʀᴜᴍs ʟɪɴᴋs , ᴇxᴄᴇᴘᴛ "RANGFORT.RO". [ʙᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ] ɪғ ʏᴏᴜ ᴄᴀᴜɢʜᴛ ᴅᴜʀɪɴɢ ᴀᴅᴠᴇʀᴛɪsɪɴɢ ᴏᴛʜᴇʀ sᴇʀᴠᴇʀs ᴏʀ ғᴏʀᴜᴍs ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙᴀɴɴᴇᴅ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ sᴇʀᴠᴇʀ! [ʙᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ] ʏᴏᴜ ᴅᴏɴᴛ ʜᴀᴠᴇ ʀɪɢʜᴛs ᴛᴏ ᴜsᴇ ʙᴀᴅ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ / ᴀʙᴜsɪᴠᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ . [ɢᴀɢ 5 ᴍɪɴᴜᴛᴇs / ʙᴀɴ 30 ᴍɪɴᴜᴛᴇs] ʏᴏᴜ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ʜᴀᴠᴇ ʀɪɢʜᴛs ᴛᴏ ᴏғғᴇɴᴅ ᴀᴅᴍɪɴs . [ɢᴀɢ 10
  2 points
 3. @MR.HaCkER @ABu_AdaMM @Ilzy @Laysxtudy
  1 point
 4. "- Pentru a putea face o cerere trebuie sa aveti minim 15 posturi si minim 1 saptamana in comunitate."
  1 point
 5. Rules For Players: 1. You Are not allowed to stay afk in Base Kick 2. You are not allowed to use hacks/configs/scripts Ban Perm 3. You are not allowed to use offensive language o swear GAG 5 min 4. You are not allowed to advertise another server/forum/site BAN 120 min then Ban Perm 5. You are not allowed to swear STAFF, first punishment gag 30 min then ban 90 min 6. You are not allowed to retry after getting gag Ban 10 Min 7. Whoever offers, or ties to offer goods on the server for other goods outside the server will be banned and if he apart of the ST
  1 point
×
×
 • Create New...